Splošni prodajni pogoji

1. SPLOŠNO

1.1. V nadaljevanju navedeni splošni prodajni pogoji veljajo za vse ponudbe in za vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali opravljanje storitev družbe Mala plus d.o.o..

1.2. Kupčevi oziroma naročnikovi ali katerikoli drugi oziroma drugačni pogoji od teh splošnih prodajnih pogojev veljajo le, če so bili s strani družbe Mala plus d.o.o. pisno dogovorjeni.

1.3. Pisno potrjen dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev družbe Mala plus d.o.o. ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil teh splošnih prodajnih pogojev.

1.4. Kupec oziroma naročnik ob sklenitvi pogodbe z družbo Mala plus d.o.o. sprejme in prizna v smislu poznavanja te splošne prodajne pogoje, ki dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenikoma in so zavezujoči.

2. PONUDBE, PREDRAČUN, POVPRAŠEVANJE

2.1. Vse ponudbe družbe Mala plus d.o.o. so zanjo obvezujoče do datuma, navedenega v ponudbi.

2.2. Izdaja predračuna se šteje kot ponudba. Obveznosti družbe Mala plus d.o.o. v tem primeru začnejo teči z dnevom plačila zneska po predračunu, vendar le v primeru, da je bilo plačilo opravljeno v roku, navedenem na predračunu. Če je plačilo po predračunu opravljeno po poteku roka, navedenega za plačilo v predračunu, Mala plus d.o.o. ni zavezan k izpolnitvi svojih obveznosti. V tem primeru se Mala plus d.o.o. zaveže ves prejeti znesek po predračunu vrniti v roku 8 koledarskih dni nazaj na račun iz katerega je bilo prejeto.

2.3. Ponudba vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe, tako da bi se z njenim sprejemom pogodba lahko sklenila.

2.4. Ponudbo oz. predračun družba Mala plus d.o.o. izda na podlagi povpraševanja kupca oz. naročnika.

3. SKLENITEV POGODBE

3.1. Kot sklenitev pogodbe se šteje vsako pravno veljavno soglasje volj med kupcema oziroma naročnikom in družbo Mala plus d.o.o., ki pomeni sklenitev pogodbe, še zlasti pisni sprejem ponudbe oz. predračuna, dana s strani družbe Mala plus d.o.o. kupcu oziroma naročniku ter od družbe Mala plus d.o.o. pisna potrditev naročila, podanega s strani kupca oziroma naročnika pred samo ponudbo.

3.2. Obveznosti do kupca oziroma naročnika iz sklenjene pogodbe Mala plus d.o.o. pravno veljavno obvezujejo od takšne sklenitve pogodbe dalje.

3.3. Če kupec oziroma naročnik odpove pogodbo, se za odpoved uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, v vsakem primeru pa je dolžan družbi Mala plus d.o.o. povrniti vse stroške in škodo, ki so nastali družbi Mala plus d.o.o. v zvezi z odpovedano pogodbo.

4. CENE

4.1. Če iz ponudbe oz. predračuna, ki sta bila sprejeta ali iz potrditve naročila ali iz drugih dokumentov, ki predstavljajo prodajno pogodbo s posameznim kupcem oziroma naročnikom, ni razvidno drugače, veljajo cene »EXW proizvodnja družbe Mala plus d.o.o.« v skladu z INCOTERMS 2010.

4.2. Dogovor o ceni je sestavni del pogodb.

4.3. Družba Mala plus d.o.o. ima pravico spremeniti ceno v primeru kakršnekoli dogovorjene spremembe v količinah, načrtih, specifičnih lastnostih in uporabljenih materialih.

4.4. Vse dajatve, vključno z davki, carino, pristojbinami so strošek kupca oz. naročnika, če ni v potrditvi naročila dogovorjeno drugače.

4.5. Vse cene so podane v evrih (€), razen če ni pisno dogovorjeno drugače.

5. DEFINICIJA DELOVNEGA DNEVA

5.1. »Delovni dan« pomeni časovno obdobje osmih zaporednih ur od 7.00 ure zjutraj do 15.00 ure (Srednjeevropski čas UTC+1) istega dne, vsak dan v tednu od vključno ponedeljka do vključno petka, razen praznikov in dela prostih dni v Republiki Sloveniji.

6. PLAČILNI POGOJI

6.1. Plačilni rok je skrajni rok oziroma dan, ko se mora celotni znesek posameznega računa, izvirajočega iz sklenjene pogodbe, nakazati na transakcijski račun družbe Mala plus d.o.o., naveden na vsakokratnem računu. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar na računu družbe Mala plus d.o.o.

6.2. Če ni v pisni obliki dogovorjeno drugače, morajo biti plačila vseh računov izvedena na TRR podjetja in brez odbitkov v roku 14 dni od datuma dobave.

6.3. Za plačilo s popustom (skontom) je potreben poseben dogovor. Pogoj za priznanje skonta je, da kupec oziroma naročnik do družbe Mala plus d.o.o. nima nobenih odprtih dolgov.

6.4. Če kupec oziroma naročnik zamudi s plačilom, mora plačati tudi zakonske zamudne obresti, razen če je izrecno pisno drugače dogovorjeno.

6.5. Če je bilo kupcu ozirom naročniku s strani družbe Mala plus d.o.o. plačilo odloženo, pa ga v odloženem plačilnem roku ni poravnal v celoti, se šteje, da je račun zapadel v plačilo že ob prvotnem datumu zapadlosti in je kupec oziroma naročnik od tega datuma zapadlosti do plačila, dolžan poravnati tudi zakonske zamudne obresti. Kupec oziroma naročnik se s sprejemom teh splošnih prodajnih pogojev odpoveduje ugovorom tako odložene zapadlosti in priznava prvotno dogovorjeno zapadlost kot edino nesporno zapadlost računa.

6.6. Če kupec oziroma naročnik zamuja s plačilom dveh ali več računov ali če postane poznano njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti ali slabo premoženjsko stanje ali težka finančna situacije ter če na zahtevo družbe Mala plus d.o.o. ne more nuditi zadostnega sredstva zavarovanja svojih dolgov, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšnje plačilo. Takrat ima Mala plus d.o.o. pravico, da še odprte dobave izvrši le na podlagi predplačila ali da v ustreznem roku odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa lahko terja odškodnino, če mu je v zvezi s tem nastala kakšna pravno priznana škoda. Poleg tega ima Mala plus d.o.o. pravico, da prepove nadaljnjo odsvojitev in predelavo dobavljenega blaga in da zahteva vrnitev le-tega na stroške kupca oziroma naročnika. Kupec se že zdaj strinja z odvzemom dobavljenega blaga v takšnih primerih.

6.7. V primeru uveljavljanih stvarnih napak za dobavljeno blago se plačilni rok avtomatično ne podaljša. Plačilni rok se podaljša šele po priznanju družbe Mala plus d.o.o., da je dobavljeno blago imelo stvarne napake in sicer v pisni obliki.

6.8. V primeru, da kupec oziroma naročnik znatno zamuja s plačilom vsaj enega računa (15 dni ali več), ima Mala plus d.o.o. pravico do spremembe plačilnega roka za trenutno naročeno blago ali celo do odstopa od naročila, ne da bi tak kupec oziroma naročnik lahko uspešno uveljavljal kakršenkoli zahtevek zoper Mala plus d.o.o., zaradi takšne spremembe pogodbe oziroma takšnega odstopa od pogodbe.

7. LASTNINSKI PRIDRŽEK

7.1. Nad dobavljenim blagom si družba Mala plus d.o.o. pridržuje lastninsko pravico do poravnave oziroma do popolne izpolnitve kupčevih oziroma naročnikovih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.

7.2. Kupec oziroma naročnik je dolžan sodelovati v vseh ukrepih za zaščito lastnine oziroma lastninske pravice družbe Mala plus d.o.o. nad z lastninskim pridržkom prodanim blagom do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

7.3. Vse terjatve in stranske pravice iz prodaje ob lastninskem pridržku veljajo tudi za blago, ki gre v nadaljnjo predelavo. V takšnih primerih pridobi Mala plus d.o.o. solastninsko pravico na novi stvari v sorazmerju z vrednostjo njegovega blaga, do katerega ima lastninski pridržek, do celotne vrednosti. Kupec oziroma naročnik s tem odstopa prodajalcu terjatev z vsemi stranskimi pravicami iz nadaljnje prodaje blaga, nad katerim ima lastninski pridržek.

8. DOBAVNI ROK

8.1. Dobavni rok oziroma datum dobave je rok oziroma dan, ki je s pogodbo dogovorjen kot rok oziroma dan, ko bo Mala plus d.o.o. izpolnil svojo obveznost dobave na način, dogovorjen s pogodbo.

8.2. Dogovorjen dobavni rok oziroma datum dobave se spoštuje. Če ni določen fiksni datum kot datum dobave, začne teči dobavni rok z datumom sklenitve pogodbe, za kar se štejeta tudi datum sprejema ponudbe s strani kupca oziroma naročnika in datum potrditve naročila s strani Mala plus d.o.o..

8.3. V primeru zamujanja dobave bo Mala plus d.o.o. o tem obvestil kupca oziroma naročnika in mu sporočil nov dobavni rok oziroma datum dobave.

8.4. Dobavljene količine in odstopanja od naročene teže blaga morajo biti v skladu z mednarodnimi standardi. Odstopanja so možna, če so izrecno dogovorjena. Če kupec oziroma naročnik sprejme večjo dobavljeno količino, se blago plača po isti ceni, kot velja za dogovorjeno količino.

8.5. Za dobavo veljajo klavzule Mednarodne trgovinske zbornice v Parizu (klavzule INCOTERMS) v vsakokratnem veljavnem besedilu, razen za pogoje, za katere se izrecno dogovori drugače. Katera klavzula INCOTERMS se uporabi za konkretno prodajno pogodbo, je dogovorjeno v sami pogodbi (izhaja iz ponudbe, ki je sprejeta, oziroma iz potrditve naročila).

9. PAKIRANJE, ODPREMA, PRENOS TVEGANJA

9.1. Cene, ki so navedene v naših ponudbah in pogodbi, vključujejo tudi embalažo in zaščitna sredstva, ki so potrebna, da se ob normalnih transportnih pogojih preprečijo poškodbe na poti do destinacije, določene v pogodbi. Vsa odstopanja morajo biti dogovorjena pisno.

9.2. V kolikor ni med pogodbenima strankama drugače dogovorjeno, je v ceno blaga vključena standardna embalaža za cestni prevoz z zaprtimi kamioni.

9.3. Izročitveni oziroma odpremni kraj je določen v vsakokratni pogodbi.

9.4. Tveganje za poškodbo oziroma izgubo blaga se presoja glede na vsakokratno dogovorjeno klavzulo INCOTERMS.

10. VZORCI, MODELI, BLAGOVNA ZNAMKA

10.1. Proizvodnih sredstev (modeli, vzorci, orodja, načrti, itd.), ki so v lasti enega od obeh pogodbenih partnerjev, drugi partner brez pisnega soglasja lastnika ne sme prodati, zastaviti
ali kako drugače odtujiti ali obremeniti, niti ne sme omogočiti tretji osebi dostopa do njih ali jih uporabljati za tretjo osebo.

10.2. Blago je opremljeno z znakom družbe Mala plus d.o.o., razen če je dogovorjeno drugače.

11. JAMČENJE ZA NAPAKE

11.1. Mala plus d.o.o. jamči, da je kakovost dobavljenega materiala ustrezna v smislu tehničnih podatkov in pogodbe med pogodbenima strankama in da je v skladu s tehničnimi podatki in pogodbo med pogodbenima strankama.

11.2. Vse reklamacijske zahtevke, mora kupec oziroma naročnik poslati po elektronski pošti ali navadni po pošti s priporočeno pošiljko na naslov sedeža družbe Mala plus d.o.o..

11.3. Kupec mora količinsko oziroma kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javiti, oziroma reklamirati najkasneje v roku treh delovnih dni po prejemu blaga. Smiselno enako velja za naročnika storitev.

11.4. V primeru, ko prevoz blaga organizira družba Mala plus d.o.o., mora kupec neposredno ob prevzemu blaga na obrazcu CMR ugovarjati morebitna količinska in kakovostna odstopanja.

11.5. V primerih, ko družba Mala plus d.o.o. izvaja montažo dobavljenega blaga, mora najkasneje dva delovna dneva pred zaključkom montaže kupca oz. naročnika obvestiti o dnevu dokončanja montaže s predlogom, da se s tem dnevom izvede prevzem izvršenih del (z zapisnikom o izvedenih in prevzetih delih). V kolikor kupec oz. naročnik ne pride na tako določen prevzem dobavljenega blaga in izvedene montaže, se smatra, da z dobavljenim blagom in izvedenimi deli v celoti soglaša.

11.6. Kupec mora skrite napake oziroma skrita odstopanja kakovosti pisno javiti oziroma reklamirati takoj po odkritju, vendar najkasneje v roku treh(3) mesecev od prevzema blaga ter priložiti ustrezne vzorce in podatke, sicer izgubi vse svoje pravice iz tega naslova. Smiselno enako velja za naročnika storitev.

11.7. Če reklamacijski zahtevki niso predloženi pravočasno, se šteje, da blago in storitve ustrezajo zahtevam in kupec oziroma naročnik izgubi vse pravice iz naslova napak blaga.

11.8. Kupec oziroma naročnik mora v primeru zahteve družbe Mala plus d.o.o. nemudoma vrniti reklamirano blago, oziroma posamezne primerke in sicer zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru družba Mala plus d.o.o. ni zmožna presojati upravičenosti takega zahtevka in tudi za molk v smislu odprave napak ni odgovorna. Njene obveznosti začnejo teči šele z izročitvijo reklamiranega blaga, oziroma posameznih primerkov v njeno posest.

11.9. Mala plus d.o.o. se zaveže izjasniti glede reklamacij najkasneje v roku petih delovnih dni po prejemu reklamacijskega zapisnika oziroma vzorca.

11.10. Če so reklamacijski zahtevki po preiskavah s strani družbe Mala plus d.o.o. ugotovljeni za upravičene, mora Mala plus d.o.o. kupcu priznati eno od možnih pravic po naslednjem vrstnem redu:

- odpravi ugotovljene napake v najkrajšem možnem času
- blago sprejme nazaj in ga zamenja z brezhibnim – torej izroči drugo blago brez napake, ali
- blago sprejme nazaj in povrne stroške, ali
- blago z napako obdrži kupec oziroma naročnik in se mu prizna nižja kupnina.

Za katerokoli od zgoraj navedenih pravic kupca oziroma naročnika se morata dogovoriti izrecno oba pogodbena partnerja.

11.11. Če se kupčeva oziroma naročnikova reklamacija spozna za upravičeno, se jo Mala plus d.o.o. obvezuje odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku.

11.12. Ne upošteva se reklamacija, nastala zaradi nestrokovne uporabe blaga, nepooblaščenega ali nestrokovnega posega v samo blago, kot tudi zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom.

12. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

12.1. Oba pogodbena partnerja sta pred tretjo osebo zavezana k varovanju poslovno zaupnih informacij, ki sta jih prejela v zvezi s sklenjeno pogodbo, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

13. VIŠJA SILA

13.1. V primeru višje sile sta pogodbena partnerja oproščena izvajanja njunih pogodbenih obveznosti, če jima posledice višje sile preprečujejo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Če trajajo posledice višje sile dlje od treh (3) mesecev, je potrebno uvesti ustrezne ukrepe, da se zavarujejo interesi vsakega partnerja v nastali situaciji.

13.2. Za okoliščine višje sile se štejejo dogodki, ki nastanejo po sklenitvi pogodbe, zaradi nepredvidenih in nepredvidljivih dogodkov, katere slovensko sodišče priznava kot višjo silo.

14. VELJAVNO PRAVO

14.1. Za ureditev razmerij, ki niso dogovorjeni s temi splošnimi prodajnimi pogoji, se uporabljajo določila slovenskega nacionalnega prava, zlasti Obligacijski zakonik.

15. REŠEVANJE SPOROV

15.1. O morebitnih sporih iz pogodbe med kupcem oziroma naročnikom in družbo Mala plus d.o.o., katere sestavni del so ti splošni prodajni pogoji ali o sporih v zvezi z njo, bo odločalo stvarno in krajevno pristojno sodišče (po sedežu družbe Mala plus d.o.o.) v Republiki Sloveniji.

16. KONČNE DOLOČBE

16.1. Ti splošni prodajni pogoji veljajo za nedoločen čas oziroma do njihove nadomestitve z novimi.

16.2. Spremembe in dopolnitve teh določil so obvezujoče samo v primeru, če jih Mala plus d.o.o. in kupec oziroma naročnik, potrdita v pisni obliki.

Metlika, dne 11.02.2019                           MALA PLUS d.o.o

Koncept in realizacija MD Network - Frankfurt

Pogoji uporabe